Στην PD Law Offices παρέχουμε νομική υποστήριξη, συνδρομή και δικαστική εκπροσώπηση σε όλους τους τομείς τους δικαίου, με έμφαση στο Ασφαλιστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρικό Δίκαιο και Διοικητικό Δίκαιο. Ειδικότερα, η εταιρία μας καλύπτει, κυρίως, τους παρακάτω τομείς:

Αστικό Δίκαιο

Στην PD Law Offices αναλαμβάνουμε υποθέσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του αστικού δικαίου, τόσο σε επίπεδο δικαστικού χειρισμού, όσο και στο πλαίσιο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η εμπειρία μας στην επίλυση αστικών διαφορών που προκύπτουν από συμβατική και εξωσυμβατική ευθύνη (αδικοπραξία) μας έχει καθιερώσει ως ειδικούς σε θέματα αντιδικίας και διαχείρισης μεγάλης κλίμακας υποθέσεων κατά ή για λογαριασμό ιδιωτών ή/και επιχειρήσεων.

Επίσης, το γραφείο μας εκπροσωπεί αλλοδαπές εταιρίες, κυρίως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, σε κάθε θέμα αστικής φύσεως (θέματα προστασίας καταναλωτή, εργατικά ατυχήματα, αξιώσεις κατά κατασκευαστών, συμβάσεις leasing, συμβάσεις μεσιτείας αστικών συμβάσεων κτλ).

Ασφαλιστικό Δίκαιο – Αστική ευθύνη – Αξιώσεις αποζημίωσης

Στην PD Law Offices εκπροσωπούμε ασφαλιστικές εταιρίες, πράκτορες και μεσίτες ασφαλίσεων, αναλαμβάνοντας το χειρισμό αξιώσεων ασφαλιστικής αποζημίωσης λόγω επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου (ζημίες).

Στο πλαίσιο αυτό και γνωρίζοντας σε βάθος τις ιδιαιτερότητες της ασφαλιστικής αγοράς, είμαστε σε θέση να κατανοούμε τη φύση και τα χαρακτηριστικά οποιουδήποτε ασφαλιστικού προϊόντος και να χειριζόμαστε επιτυχώς κάθε είδους απορρέουσα αξίωση, όπως ενδεικτικά από:

 • Ασφάλιση ζωής και άλλα επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση
 • Ασφάλιση εργατικού ατυχήματος
 • Επαγγελματική αστική ευθύνη
 • Επαγγελματική ευθύνη κατασκευαστή έργου
 • Επαγγελματική ευθύνη διευθυντών
 • Επαγγελματική ευθύνη στελεχών τραπεζών και υπαλλήλων
 • Ασφάλιση περιουσίας (πυρκαγιά, πλημμύρα, έκρηξη, κλοπή, κ.α.)
 • Ασφάλιση αστικής ευθύνης προϊόντος
 • Ασφάλιση ιατρικής ευθύνης
 • Ταξιδιωτική ασφάλιση
 • Ασφάλιση αστικής ευθύνης τρίτων από τροχαία ατυχήματα
 • Ασφάλιση πλοίων
 • Ασφάλιση χερσαίων, θαλάσσιων, αεροπορικών μεταφορών
 • Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων

Εμπορικό & Εταιρικό Δίκαιο

Το πελατολόγιο του γραφείου μας περιλαμβάνει κυρίως εταιρίες οποιασδήποτε νομικής μορφής, εγχώριες και αλλοδαπές καθώς και ιδιώτες από τον επιχειρηματικό κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, παρέχουμε υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το εύρος του εταιρικού και εν γένει εμπορικού δικαίου, όπως η σύνταξη και έλεγχος εμπορικών συμβάσεων, η σύσταση εταιριών και κάθε λογής εταιρική και εμπορική συναλλαγή.

Ενεργώντας με γνώμονα τα συμφέροντα και τις ανάγκες των πελατών μας, παρέχουμε νομική συνδρομή από την ίδρυση της εταιρίας (παραδείγματος χάρη κατάλληλη εταιρική μορφή, συμβουλές περί φορολογικού καθεστώτος, σύσταση υποκαταστημάτων, παροχή υπηρεσιών εκτός Ελλάδος, χορήγηση αδειών στο πλαίσιο ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, εγκατάσταση στο εξωτερικό, κτλ), τη λειτουργία και ανάπτυξη αυτής (εργασιακές σχέσεις, θέματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ζητήματα που εμπίπτουν στον έλεγχο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, συνδρομή σε στρατηγικές επενδύσεις, συγχωνεύσεις, εξαγορές επιχειρήσεων, αποσχίσεις κλάδων, προετοιμασία εισόδου στο Χρηματιστήριο, κ.ά.), καθώς και την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λύση αυτής (πτωχευτικές και λοιπές συλλογικές διαδικασίες, μετατροπές, εκκαθαρίσεις, κ.ά.).

Αναφορικά με τις αλλοδαπές εταιρίες – πελάτες μας, φροντίζουμε πάντοτε για την απρόσκοπτη λειτουργία τους και παροχή των εργασιών τους στην Ελλάδα, με διαρκή συνδρομή σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, διαδικασιών συμμόρφωσης, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, κ.ά.

Επίσης, στην PD Law Offices έχουμε σημαντική δικαστηριακή πείρα σε πληθώρα εμπορικών και εταιρικών διαφορών απορρέουσες από πλημμελή εκτέλεση εμπορικών συμβάσεων, ενδοεταιρικές συναλλαγές, κάθε μορφής αντιδικία μεταξύ εταίρων, μετόχων, κ.λπ.

Κανονιστική Συμμόρφωση (Compliance)

Το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας μεγάλου μέρους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων γνωρίζει όρια, περιορισμούς και κανόνες ανάπτυξης που δεν είναι πάντοτε σαφείς, τόσο σε ημεδαπό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, συμβουλεύουμε τους πελάτες μας σε όλα τα θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, εταιρικής διακυβέρνησης και εποπτικού ελέγχου, προκειμένου η δραστηριότητά τους να είναι σύννομη, έχοντας πάντοτε ως στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση της απόδοσης.

Για τους πελάτες μας που δραστηριοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα, φροντίζουμε για τη συμμόρφωση με όλους τους κανόνες των εποπτικών αρχών, με τις διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, εκπονώντας κώδικες δεοντολογίας, εσωτερικών κανονισμών και εμπορικών πολιτικών, με τους κανόνες περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με τις διατάξεις του δικαίου του ανταγωνισμού, τη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων (GDPR), κ.ά.

Διοικητικό Δίκαιο

Στην PD Law Offices αναλαμβάνουμε δίκες κατά του Ελληνικού Δημοσίου, αναζητώντας την αστική του ευθύνη στο πλαίσιο πλημμελών κατασκευών, ελλιπούς παροχής υπηρεσιών, κ.ά. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας στον τομέα της αστικής ευθύνης μας καθιστά ιδιαιτέρως επιτυχείς, μεταξύ άλλων, στις αγωγές μας κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Επιπλέον, παρέχουμε τη συνδρομή μας κατά τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, αναλαμβάνουμε τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων, την παροχή συμβουλών σε όλο το εύρος φορολογικού δίκαιου, καθώς και την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού.

Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών

Στην PD Law Offices αναλαμβάνουμε με ιδιαίτερη επιτυχία διαιτησίες σε διεθνείς διαφορές αστικού και εμπορικού δικαίου. Ακολουθώντας τις νομοθετικές εξελίξεις για το φιλικό διακανονισμό των διαφορών, το γραφείο μας έχει ήδη υιοθετήσει διαδικασίες για την εύκολη και γρήγορη εφαρμογή του θεσμού της διαμεσολάβησης, ενώ διαθέτουμε στο δυναμικό μας διαπιστευμένους διαμεσολαβητές.